Voorstellen van de burger

Op basis van artikel 200bis van het gemeentedecreet hebben de inwoners het recht te verzoeken om de door hen in een gemotiveerde nota nader omschreven voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad.

 

Voorwaarden:

  • het verzoek moet gesteund worden door ten minste 2% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar
  • verzoek aangetekend versturen of tegen ontvangstbewijs, gericht aan het gemeentebestuur Oosterzele - college van burgemeester en schepenen: Dorp 1, 9860 Oosterzele
  • volgende gegevens moeten vermeld worden: naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft
  • indiening minstens 20 dagen voor de dag van de gemeenteraad, om dan behandeld te kunnen worden, zo niet behandeling in de volgende vergadering van de raad

226