Verzoekschriften

In toepassing van artikel 201 e.v. van het gemeentedecreet heeft de burger het recht verzoekschriften, door één of meerdere personen ondertekend, schriftelijk in te dienen bij de organen (de gemeenteraad, het college, de burgemeester, de gemeentesecretaris) van de gemeente.

De verzoeker, of de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift kan worden gehoord door het orgaan, aan wie het verzoekschrift gericht was. Bij verzoekschriften gericht aan de gemeenteraad worden de verzoeker of eerste ondertekenaar uitgenodigd in de bevoegde gemeenteraadscommissie.

Voorwaarden:

  • het verzoekschrift moet ondertekend zijn en gericht worden aan een bepaalde instantie
  • het onderwerp van het verzoekschrift moet onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur vallen
227