Verkavelingen

Een verkavelaar verdeelt een stuk grond in een of meer kavels met de bedoeling ten minste een van deze kavels te verkopen of het verhuren voor meer dan 9 jaar, een erfpacht of opstalrecht te vestigen om daarop dan een woning te bouwen, of er een vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt. Deze kavels kunnen pas als bouwgrond te koop aangeboden worden nadat de verkavelingsakte is opgemaakt, na voorlegging van een attest van het college van burgemeester en schepenen waaruit blijkt dat alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden en lasten zijn uitgevoerd. Het college van burgemeenster en schepenen beslist normaal binnen een termijn van 150 dagen na de aanvraag.

Er moet bij verkavelingen een onderscheid gemaakt tussen aanvragen tot verkavelingen met wegenaanleg en aanvragen zonder wegenaanleg. Het verschil tussen beide ligt in het feit van verval. De dienst Ruimtelijke ordening van de gemeente kan je best inlichten over deze ingewikkelde materie.

Al vergunde verkavelingen kunnen ook gewijzigd worden. De eigenaar van een kavel, gelegen in een niet-vervallen verkaveling, kan voor het deel dat hij in eigendom heeft, een wijziging aanvragen van de verkavelingsvergunning en de daarin opgenomen voorschriften. Deze wijziging is onderworpen aan een strikte regelgeving.

Contactgegevens

dienst Ruimtelijke ordening en woonbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele

Dirk De Ganck - diensthoofd
email omgeving@oosterzele.be

Sabrina Hutse

Sara Meersman

123