Een verblijf van langer dan drie maanden

Een buitenlander die langer dan drie maanden in België wil verblijven, moet daarvoor een goede reden hebben.

Bijdrage in de administratieve kosten

Vreemdelingen die langer dan drie maanden in België willen verblijven, moeten per persoon een bijdrage betalen in de administratieve kosten. Alleen met een geldig bewijs van betaling zal een aanvraag behandeld worden.

 De bijdrage bedraagt 60 euro voor:

 • De vreemdeling met een status van langdurig ingezetene in een andere EU-lidstaat die een aanvraag indient om langer dan drie maanden in België te verblijven
 • Familieleden van deze vreemdeling als die in België verblijft en als zij reeds deel uitmaken van zijn gezin

 De bijdrage bedraagt 200 euro (vanaf 1 maart 2017) voor:

 • De niet-EU-vreemdeling die gezinshereniging aanvraagt met een niet-EU-vreemdeling die beperkt of onbeperkt verblijf heeft in België (er zijn uitzonderingen)
 • De vreemdeling die gezinshereniging aanvraagt met een Belg
 • De student die ingeschreven is in een onderwijsinstelling die erkend en gesubsidieerd wordt door de overheid
 • Een vreemdeling die een statuutswijziging aanvraagt en een statuut aanvraagt met een bijdrage van 160 euro
 • De vreemdeling wiens recht op verblijf erkend wordt door een internationaal verdrag, een wet of een KB
 • De vreemdeling die de voorwaarden vervult om de Belgische nationaliteit te verkrijgen
 • De vrouw die de Belgische nationaliteit verloren heeft door huwelijk
 • De vreemdeling die een terugkeervisum aanvraagt in bepaalde gevallen

 De bijdrage bedraagt 350 euro (vanaf 1 maart 2017) voor:

 • De vreemdeling die reeds in België verblijft en een aanvraag doet op een Belgische diplomatieke of consulaire post of de gemeente (uitgezonderd een Turkse vreemdeling)
 • De vreemdeling die een verblijf vraagt voor humanitaire redenen
 • De student die ingeschreven is in een private onderwijsinstelling
 • De onderzoeker met een gastovereenkomst
 • De hooggeschoolde werknemer met een Europese blauwe kaart
 • Een vreemdeling die een statuutswijziging aanvraagt en een statuut aanvraagt met een bijdrage van 300 euro
 • De vreemdeling die na een afwezigheid van meer dan één jaar naar België wil terug keren
 • De vreemdeling die opnieuw het statuut van langdurig ingezetene vraagt na een lange afwezigheid
 • De vreemdeling die een terugkeervisum aanvraagt in bepaalde gevallen

 U dient de bijdrage niet te betalen :

 • als u jonger bent dan 18 jaar
 • als u een asielaanvraag of een aanvraag tot subsidiaire bescherming indient
 • als u een machtiging tot verblijf voor meer dan 3 maanden indient omwille van medische redenen (artikel 9ter)
 • als u burger van de Europese Unie bent en u recht op vrij verkeer uitoefent (artikel 40 van de wet van 15.12.1980)
 • als u familielid bent van de burger van de Europese Unie die gezinshereniging aanvraagt (artikel 40bis of 47/1)
 • als u een Zwitserse onderdaan bent

De aanvrager of een derde betaalt het precieze bedrag van de bijdrage in euro’s. Het moet gestort worden op de bankrekening BE57 6792 0060 9235 met als begunstigde FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel. De mededeling bevat

 • naam en voornaam van de aanvrager,
 • de nationaliteit,
 • de geboortedatum, en
 • de reden van het verblijf

Te gebruiken structuur:

Naam_Voornaam_Nationaliteit_DD.MM.JJJJ_Artikel(artikel vermelden)Wet15.12.1980.

Voorbeeld: YANG_CHUAN_PAKISTANI_01.02.1930_Artikel 10bis_Wet 15.12.1980

Als het aantal karakters van de mededeling beperkt is, vermeld prioritair de naam, voornaam en geboortedatum van de aanvrager.

Een vreemdeling van buiten de Europese Unie

kan hier verblijven als werknemer, zelfstandige of student. Hij kan asiel aangevraagd hebben of een regularisatie aanvragen. Hij kan ook gezinshereniging vragen met een partner die hier al woont. Voor elk van deze motieven zijn specifieke bewijsstukken nodig.

Een inwoner van de Europese Unie

kan in België langdurig verblijven als werknemer, zelfstandige, gedetacheerde bij een bedrijf of als au pair. Dat kan ook voor een student of voor iemand die voldoende bestaansmiddelen kan bewijzen.

Als alle bewijzen geleverd zijn kan de buitenlander een verblijfskaart van langere duur krijgen.

Welke documenten zijn nodig?

Dat hangt af van de reden van het beoogde verblijf.

Meer informatie daarover vindt u op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

In elk geval biedt de buitenlander zich met zijn identiteits- en reispapieren binnen de acht werkdagen aan bij de gemeente. Daar kan hij de informatie krijgen die hij nodig heeft.

Contactgegevens

286