Openbaarheid van bestuur

Elke overheid is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Oosterzele doet dat op een actieve manier via de pers, publicaties, website, ...

Maar om de openheid en de transparantie van de werking van het gemeentebestuur te bevorderen, voorziet de wetgever de mogelijkheid voor iedereen die dit wenst om bestuursdocumenten te raadplegen. Dit noemen we de passieve openbaarheid.

De manier waarop een aanvraag moet gebeuren en hoe het gemeentebestuur een aanvraag moet afhandelen, wordt beschreven in het Vlaams decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en in de omzendbrief van de Vlaamse regering 2006/26.

 

Passieve openbaarheid?
Iedereen die dat wil, kan bij het gemeentebestuur documenten inzien, er uitleg over vragen of er een kopie van opvragen. Deze openbaarmaking beperkt zich wel tot bestaande documenten. Je kunt dus niet vragen om overzichten, berekeningen, ... te maken.

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Soms bevatten deze documenten echter informatie waarin andere belangen zijn vervat (wet op de privacy). Om deze belangen te beschermen, heeft de wetgever uitzonderingen voorzien op de openbaarheid.
In de praktijk komt het erop neer dat de documenten waarop een aanvraag tot openbaarmaking betrekking heeft, stuk voor stuk moeten worden onderzocht om na te gaan of de uitzonderingen hier niet op van toepassing zijn. En dit moet gebeuren binnen een beperkte termijn.

 Alle vragen kunnen gericht worden aan openbaarheid@oosterzele.be225