Minaraad

Wat?

De gemeentelijke raad voor MIlieu en NAtuur geeft hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag advies aan het college van burgemeester en schepenen of aan de gemeenteraad over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid De adviesraad wordt op de hoogte gehouden van de gevolgen die aan de adviezen worden gegeven. Het niet volgen van een advies wordt gemotiveerd. De adviesraad rapporteert over haar werking via een jaarverslag en zal streven naar een intensieve samenwerking met andere gemeentelijke of provinciale adviesraden. De samenstelling en de opdracht van de Milieuraad worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

In de Milieuraad zitten vertegenwoordigers van lokale milieu- en natuurverenigingen, naast vertegenwoordigers uit onderwijsinstellingen, sociaal-culturele organisaties en beroepsgroepen zoals land- en tuinbouwers. Een aantal van deze leden zijn stemgerechtigd. Het lidmaatschap van de Milieuraad loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden van de gemeenteraad.

De Minaraad is een openbare vergadering en kan door elke geïnteresseerde inwoner bijgewoond worden.

Samenstelling

 Geleding naam 
 voorzitter Lieven De Baets (M)
 secretaris  Hilde Van Hecke (V) /Ronny Meerpoel (M)
 natuurpunt Oosterzele (NPO) De Visscher Karel (M) 
   Vleminckx Bart (M)
   Van De Sype Marc (M)            
   Wille Mathieu (M)
 VELT  Guns Peter (M)
 Landbouw  Vijverman Sabine (V)    
 Landbouw  Kerckhof Dominique (V)
Penningmeester  Du Laing Gijs (M) 
   Erik Sergeys (M)
 politieke fracties  Johan Van Durme- schepen van Leefmilieu (M)
 Groen Dominiek Declercq (M)
  N-VA  Decruyenaere Bart (M)                                  
Open VLD plus  Michiels Filip (M)

 Verslagen

Adviezen

 

453