Gemeentelijke volksraadpleging

In toepassing van artikel 205 e.v. van het gemeentedecreet kan de gemeenteraad op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van Oosterzele beslissen om de inwoners te raadplegen over onderwerpen van gemeentelijk belang.

Voorwaarden:

  • Het initiatief moet gesteund worden door ten minste 20% van de inwoners van Oosterzele
  • aanvraag gebeurt aangetekend of tegen ontvangstbewijs en gericht aan het college van burgemeester en schepenen: Dorp 1, 9860 Oosterzele
  • Bij het verzoek moet een gemotiveerde nota gevoegd worden + de nodige bewijsstukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten
  • Om ontvankelijk te zijn, moeten volgende gegevens vermeld worden:
    • de vraag of vragen waarop de voorgenomen raadpleging betrekking heeft
    • naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van iedereen die het verzoekschrift heeft ondertekend
    • naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van de personen die het initiatief nemen tot de raadpleging
228