Doorlooptijd stedenbouwkundige vergunning

Na indiening van je aanvraag wordt deze nagekeken op volledigheid. Vanaf de volledigheidsverklaring heeft het college van burgemeester en schepenen:

  • 105 dagen om te beslissen over een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag
  • 150 dagen om te beslissen over een verkavelingsaanvraag
In deze termijnen zitten een eventueel openbaar onderzoek, adviesaanvragen aan andere instanties en/of het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar inbegrepen. Als geen beslissing wordt genomen binnen de vervaltermijn, wordt de aanvraag als afgewezen beschouwd (stilzwijgende beslissing). Onvolledige dossiers kunnen niet worden behandeld en worden teruggestuurd.

Contactgegevens

dienst Ruimtelijke ordening en woonbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele

Dirk De Ganck - diensthoofd
email omgeving@oosterzele.be

Sabrina Hutse

Sara Meersman

122