Digitale bouwaanvraag

Een bouwaanvraag indienen, betekent vandaag een hele berg papierwerk in orde brengen. Niet alleen voor burgers die een eenvoudige verbouwing aan hun huis plannen, maar al zeker voor architectenkantoren die de bouw van bijvoorbeeld groepswoningen, een appartementsgebouw of kantoorgebouw voor hun rekening nemen.

Bedoeling is die papierberg nu drastisch te verminderen, en het aanvragen van zo’n vergunning eenvoudiger en efficiënter te maken. Daarom richtte de Vlaamse overheid het omgevingsloket op dat toelaat om stedenbouwkundige vergunningen digitaal in te dienen.
Ook het gemeentebestuur Oosterzele stapte mee in het project. En sinds 1 september 2016 is het dus ook mogelijk om in Oosterzele een digitale bouwaanvraag in te dienen.


De digitale bouwaanvraag wordt via het Omgevingsloket doorgestuurd naar het gemeentehuis. Het elektronisch ingediende dossier komt in een opvolgingssysteem dat onder meer waakt over termijnen en dat ook eventuele andere instanties die advies moeten geven, betrekt. Uiteindelijk volgt ook de beslissing via digitale weg. Een bijkomend voordeel voor de indiener is dat hij 24 uur per dag de status van het dossier kan opvolgen. Belangrijk is wel dat de digitale bouwaanvraag ingediend wordt zoals vastgelegd in het normenboek. Alle informatie over de digitale bouwaanvraag is te vinden op www.omgevingsloket.be
 

 

Gemeenteraad keurt RUP dorpskernen goed in gemeenteraad van februari 2016

De Gemeente Oosterzele wil zijn waardevolle dorpskernen bewaren en bindende stedenbouwkundige voorschriften opleggen voor eventuele toekomstige stedenbouwkundige aanvragen binnen de dorpskernen. Daarvoor werd het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Dorpskernen opgemaakt dat bestaat uit verschillende deel-RUP’s: de kernen van Scheldewindeke, Balegem, Gijzenzele en Moortsele.

Oosterzele kent immers een opvallende toename van het aantal bouwaanvragen voor meergezinswoningen. De praktijk toont aan dat die aanvragen niet langer betrekking hebben op percelen in de verscheidene kernen van de deelgemeenten in Oosterzele  of langs de centrale assen tussen de kernen en langs de voornaamste invalswegen. Dergelijke ongeordende wildgroei van meergezinswoningen dreigt een zware hypotheek te leggen op het ruimtelijk gezond evenwicht van het gemeentelijk grondgebied en vormt een bedreiging voor het landelijk karakter van de gemeente zodat de resterende waardevolle kernen verdwijnen en het onroerend patrimonium wordt gesloopt.

Daarnaast komen thema’s zoals het afbakenen van een centrumgebied met centrumfuncties, het vastleggen van voetgangers- en fietsersdoorsteken, het beschermen van de Molenbeekvallei, het functioneren van de gemeenschapsvoorzieningen, het vastleggen van maximale bebouwingsgabarieten, … in dit RUP aan bod, om op die manier de aantrekkelijkheid van de dorpen te verhogen. Hierbij wordt uitgegaan van de visie die werd opgenomen in het Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan.

Contactgegevens

dienst Ruimtelijke ordening en woonbeleid
Dorp 1
9860 Oosterzele

Dirk De Ganck - diensthoofd
email omgeving@oosterzele.be

Sabrina Hutse

Sara Meersman

66