Adviesraden

Adviesraad
Het belang van inspraak en deelname in het gemeentelijk beleid wordt steeds groter. Om inwoners die hun stem willen laten horen een platform te geven, heeft Oosterzele enkele adviesraden en commissies opgericht.
Voor het bestuur zijn de adviesraden een gelegenheid om initiatieven te toetsen aan de doelgroepen en aan deskundigen. Zo kan beter worden ingeschat welke invloed een beslissing zou kunnen hebben op de samenleving. Adviesraden brengen – zoals het woord zegt – advies uit. Het beslissingsrecht ligt evenwel bij de gemeenteraad of het schepencollege

Aanvraag erkenning en/of subsidie

Gemeentelijke adviesraden of verenigingen die hun erkenning, toelage of subsidies willen aanvragen, vinden alle documenten daartoe op deze pagina.

Samenstelling
Adviesraden zijn samengesteld in functie van een bepaald thema (verkeer, ruimtelijke ordening, milieu, sport, cultuur, ...) of in functie van een bepaalde doelgroep (jeugd, senioren, ...).
In een adviesraad zitten een aantal vertegenwoordigers van verenigingen of belangengroepen, en in sommige gevallen ook geïnteresseerde inwoners die vanuit hun achtergrond goed geplaatst zijn om advies te geven over het onderwerp in kwestie.

Draagkracht
Van sommige raden werden de taken en/of samenstelling vastgelegd door bv. de Vlaamse overheid (bv. Milieuraad, GeCoRO, Jeugdraad, Sportraad en Cultuurraad).

Andere raden worden door de gemeente zelf opgericht en de samenstelling ervan wordt lokaal bepaald (GROS, beschermcomité, ...).

Meer informatie over de gemeentelijke commissies vind je op deze pagina.

223