Aangifte van een huwelijk

De huwelijksaangifte is de verklaring van de twee toekomstige echtgenoten dat zij willen huwen voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. De aangifte is verplicht.

Het opstellen van de akte van de huwelijksaangifte heeft niet automatisch een huwelijk tot gevolg. Wanneer er twijfels bestaan over de huwelijksintentie, kan een onderzoek gevraagd worden. Bij een gunstig resultaat kan het huwelijk voltrokken worden.

Wie? 

Aangeven dat men wil huwen, moet persoonlijk gebeuren door de aanstaande echtgenoten. Zij kunnen samen of afzonderlijk aangifte doen. Indien slechts één partner aanwezig is, moet die in het bezit zijn van een echtverklaarde volmacht van de andere partner.

Wanneer?

Maximaal één jaar vooraf kun je huwelijksdag en -uur reserveren. Dat kan schriftelijk bij de dienst Burgerlijke stand. De vraag bevat de volledige identiteit (geboorteplaats en –datum, burgerlijke stand en adres) van beide partners. Ook een telefoonnummer of mailadres waarop een van beiden te bereiken is.

Minstens veertien dagen voor het huwelijk gebeurt dan de aangifte. Men kan ten vroegste zes maanden en veertien dagen voor de huwelijksdatum een aangifte indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten op het ogenblik van de aangifte is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Het burgerlijk huwelijk wordt altijd voltrokken in het gemeentehuis.

Hoe?

Gewoonlijk word je voor de aangifte van het voorgenomen huwelijk uitgenodigd zodra de dienst Burgerlijke stand alle nodige stukken verzameld heeft. Je brengt je identiteitskaart mee. Eventueel een gewettigde volmacht. Wanneer stukken uit het buitenland moeten verkregen worden, leveren de betrokkenen zelf die stukken aan met de nodige wettigingen en vertalingen.

Niet-Belgen zorgen voor een attest van woonst, een attest van nationaliteit, een attest van ongehuwde staat, een bewijs van huwelijkswetgeving (certificat de coûtumes), buitenlandse geboorteaktes en eventueel echtscheidingsakte (een integraal afschrift, geen uittreksel).

De opgesomde documenten moeten allemaal van recente datum zijn. Ze zijn allemaal originelen of door de bevoegde autoriteiten eensluidend verklaarde afschriften, voorzien van de nodige legalisatie of apostille[1]. Ze moeten in het Nederlands opgesteld of vertaald zijn door een beëdigd vertaler. Indien de vertaling in België gebeurde, wordt de handtekening van de vertaler gecontroleerd door de rechtbank van eerste aanleg.

Vragen die je gesteld zullen worden bij de aangifte ...

  • Op welke dag wil je huwen? Houd rekening met de data waarop er geen huwelijken worden voltrokken.    
  • Wie zijn de getuigen?Je kan geen of - maximaal - vier getuigen vragen bij je huwelijk. De getuigen moeten minstens 18 jaar oud zijn en in het bezit van hun burgerrechten.
  • Wat wordt het adres na het huwelijk?
  • Zijn er gezamenlijke kinderen? Moeten er eventueel erkende kinderen van de beide partners ingeschreven worden in het trouwboekje? Zo ja, dan moet een afschrift van de geboorteakte(n) van dit (deze) kind(eren) met de vermelding van de erkenning voorgelegd worden. Deze inschrijving kan ook na het huwelijk gebeuren.

Kostprijs

Bij de aangifte betaal je voor het trouwboekje 25 euro.

Huwelijken worden kosteloos voltrokken op weekdagen tijdens de diensturen van het gemeentepersoneel. Voor huwelijksvoltrekkingen op zaterdag (van 9 tot 14.30 uur) wordt een retributie van 200 euro gevraagd.


[1] Documenten afkomstig uit een aantal landen moeten in het land van herkomst door de bevoegde autoriteiten voorzien worden van een apostille. Dit is een officieel formulier dat aan het document vastgemaakt wordt zo dat het onmogelijk is om die eraf te halen zonder dat dit zichtbaar is.Meer informatie...

Contactgegevens

270